Algemene voorwaarden STTP
Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 28-11-2023.

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt met STTP (“Straight to the point”) bedoeld: Reclame- en mediabureau STTP, ingeschreven in Kamer van Koophandel onder nummer 80554857.
1.2 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtgever (“Opdrachtgever”): degene die STTP verzoekt een offerte uit te brengen en/of een Overeenkomst met STTP aangaat en/of adhoc Opdracht geeft in het kader van het ontwikkelen en/of leveren van een Product.
1.3 In de Algemene Voorwaarden wordt onder Product (“Product”) verstaan: alle door STTP voor Opdrachtgever te verrichten media producties in de breedste zin van het woord en nader omschreven in en binnen de deelname-bevestiging of orderbevestiging.
1.4 In de Algemene Voorwaarden wordt onder Opdracht (bevestiging) / overeenkomst verstaan: Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk, telefonisch of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer Producten of diensten van STTP.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen STTP en een Opdrachtgever waarop STTP deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met STTP, voor de uitvoering waarvan door STTP derden dienen te worden betrokken.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. STTP en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.6 Indien STTP niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat STTP in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
2.7 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden dan wel inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever worden door STTP uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbieding en acceptatie
3.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege STTP gedaan zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien het Product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.2 STTP kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is STTP daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij STTP anders aangeeft.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht STTP niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Aanvang van de overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat:
– Een Opdracht per e-mail, telefoon of post, wordt verstrekt door de Opdrachtgever aan STTP en door STTP is bevestigd;
– De Opdrachtgever een door STTP verzonden offerte heeft geaccepteerd.
4.2 Vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst, danwel op een ander door partijen overeengekomen tijdstip, zal STTP starten met de uitvoering van het overeengekomene. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

Artikel 5. Duur en uitvoeringstermijn
5.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
5.2 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en / of materialen te verstrekken, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de vooruitbetaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en / of materialen zijn verstrekt.
5.3 Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 6. Annulering/wijziging van de overeenkomst
6.1 Annuleren van de overeenkomst door de Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden, onder de voorwaarden zoals in dit artikel beschreven.
6.2 Bij het geheel of gedeeltelijk door de Opdrachtgever annuleren van een Opdracht zoals in een opdrachtbevestiging overeengekomen, is Opdrachtgever jegens STTP verplicht tot betaling van een deel van het totaalbedrag van de door hem geannuleerde Opdrachten, zulks ter dekking van de door STTP gemaakte kosten, alsmede de door haar geleden schade in de vorm van winstderving.
6.3 Indien STTP voorziet dat de wederzijds goedgekeurde begroting/offerte wordt overschreden, stelt hij Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte.
6.4 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht c.q. de daaruit voortvloeiende overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 7. Uitvoering Overeenkomst
7.1 STTP zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
7.2 STTP heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder de Opdrachtgever daarvan in kennis te stellen.
7.3 Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een met name genoemde persoon, dan zal STTP gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meerdere personen met dezelfde kwalificaties.
7.4 STTP zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
7.5 STTP kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de Opdrachtgever beoogde resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.
7.6 Indien STTP in Opdracht van de Opdrachtgever samenwerkt met een door de Opdrachtgever ingeschakelde derde partij, dan kan STTP nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van deze derde partij.

Artikel 8. Verplichtingen van de Opdrachtgever
8.1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, zaken en faciliteiten, waarvan STTP aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld.
8.2. De Opdrachtgever zal STTP steeds tijdig alle medewerking verlenen voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
8.3. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Opdrachtgever vrijwaart STTP voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens.
8.4. Vindt de productie (deels) plaats op de locatie van de Opdrachtgever, dan dient de Opdrachtgever zodanige maatregelen te treffen dat de medewerkers van STTP tijdens de productie beschermd zijn tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed.
8.5. De Opdrachtgever is gehouden STTP onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
8.6. Voor zover de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden, dan is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de Opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.
8.7. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verveelvoudigen of openbaar maken van door hem aangeleverde content waarvan de rechten bij derden liggen.
8.8. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan STTP een Opdracht te geven tot het maken van een productie die inbreuk maakt op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten, portretrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien STTP constateert of een vermoeden heeft dat de door de Opdrachtgever gewenste productie in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft STTP het recht de overeenkomst (tussentijds) te annuleren en worden alle tot het moment van de beëindiging van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. STTP is niet verplicht te controleren of de door de Opdrachtgever gewenste productie de rechten van derden schendt of in strijd met de wet is.
8.9. Wordt de productie vertraagd door een handelen en/of nalaten van de Opdrachtgever, dan wordt de Opdrachtgever daarvan in kennis gesteld en dan kan STTP nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele (vertragings)schade die daaruit voortvloeit.
8.10. Indien de Opdrachtgever weet of het vermoeden heeft dat hij zijn verplichtingen niet tijdig kan nakomen, dan dient hij STTP daarvan onverwijld in kennis te stellen.
8.11. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens STTP niet nakomt, in strijd handelt met de wet of onrechtmatig jegens STTP handelt, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die STTP daardoor lijdt en heeft STTP het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Onder schade dient o.a. te worden verstaan
omzetverlies.

Artikel 9. Montage
9.1 Om de montage qua tijd en kosten efficiënt te laten verlopen wordt een 3-versie
methode aangehouden:
Versie 1: de ruwe montage. Deze eerste versie wordt zoveel mogelijk
volgens het script gemaakt maar is nog niet tot in detail afgewerkt. De
klant krijgt deze versie te zien en geeft feedback over de structurele en
inhoudelijke keuzes.
Versie 2: de montage. Aan de hand van de feedback wordt en
nieuwe versie gemonteerd. Deze versie is tot in detail afgewerkt. De klant
krijgt deze versie te zien en kan de editor van feedback voorzien, ditmaal
over de details (timing, kleurbewerking, titels, transities etcetera)
Versie 3 final: De editor past de montage n.a.v. de feedback aan en de
productie is klaar. Als na versie 3 nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan kan dit als meerwerk in
rekening worden gebracht.

Artikel 10. Oplevertijden
10.1. De door STTP opgegeven oplevertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
10.2. In het geval dat een door STTP met de Opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 9 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
10.3. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de Opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding of een andere actie jegens STTP.
10.4. Indien STTP het vermoeden heeft of weet dat zij niet tijdig kan opleveren, dan zal STTP de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 11. Overmacht
11.1. Van overmacht aan de zijde van STTP is onder andere sprake indien STTP verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: internetstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, storing in het e-mailverkeer, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, diefstal, brand, ziekte van een of meerdere medewerkers, defecten aan apparatuur ontstaan tijdens het uitvoeren van de overeenkomst, overheidsmaatregelen en fouten in software of online diensten van derden.
11.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door STTP ingeschakelde derde partij.
11.3. STTP heeft het recht zich op overmacht te beroepen ook indien de omstandigheid welke de overmacht oplevert intreedt nadat de opleveringstermijn is overschreden.
11.4. Indien er sprake is van een overmachtsituatie, dan zal STTP de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 12. Prijzen
12.1 Alle op de Opdrachtbevestiging genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
12.2 STTP heeft het recht de overeengekomen prijzen te wijzigen. Deze wijzigingen worden binnen zeven (7) dagen na aanvaarding of uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Artikel 13. Betaling
13.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door STTP aan te geven wijze.
13.2 Bij overeenkomsten welke een waarde van meer dan € 1.000,00 excl. BTW vertegenwoordigen of bij Opdrachten waarbij STTP bij derden materialen moet huren of anderzijds kosten maakt bij derden, is de Opdrachtgever verplicht na akkoordverklaring van de Opdracht of het aangaan van een overeenkomst binnen veertien dagen een aanbetaling te doen van 40% van het totaalbedrag van de overeenkomst. Na afronding van het project ontvangt Opdrachtgever een factuur voor de resterende 60%.
13.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 10% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de dan geldende wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
13.4 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan STTP verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 BW is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
13.5 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens “Rapport Voorwerk II”. Indien STTP echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 14.Meerwerk
14.1 Als een Opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid
overstijgt dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen de kosten in rekening
worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal STTP de
Opdrachtgever tijdig inlichten.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1 Hoewel bij de dienstverlening door STTP uiterste zorg is nagestreefd, wordt voor de aanwezigheid van eventuele problemen en voor de gevolgen c.q. schade daarvan niet ingestaan noch aansprakelijkheid aanvaard. Indien STTP aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
15.2 Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten van STTP, die bij zorgvuldig en deskundig handelen zou zijn vermeden, is STTP voor de schade aansprakelijk tot maximaal eenmaal het declaratiebedrag van de desbetreffende Overeenkomst, althans van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van hetgeen hierboven is bepaald, wordt bij een Overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde declaratie gedeelte.
15.3 STTP heeft te alle tijde het recht om de door Opdrachtgever te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.
15.4 Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade.
15.5 STTP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, onderbreking van de bedrijfsvoering of verlies van bedrijfsgegevens en / of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.
15.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van leidinggevende van STTP.
15.7 De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door STTP ingeschakelde personen of derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.
15.8 STTP is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via STTP ter beschikking zijn gesteld aan Opdrachtgever.
15.9 STTP maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en / of Producten van derden. STTP is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een derden, waarop STTP geen invloed kan uitoefenen. Noch voor fouten of onjuistheden die in de diensten en / of Producten van derden aanwezig zijn.
15.10 STTP is niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van door de Opdrachtgever of derden aangeleverd materiaal, tenzij er sprake is van grove opzet of roekeloosheid van een van de werknemers en/of freelancers ingehuurd door STTP.

Artikel 16. Auteursrecht
16.1 Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op Producten zoals o.a. film, scripts, programma’s, documentatie, websites, of andere materialen zoals ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij STTP.
16.2 Alle door STTP verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van STTP worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
16.3 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij de Overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar.
16.4 STTP heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever; de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publicatie en promotie.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud
17.1 Alle door STTP geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, programmatuur, scripts enz., blijven te allen tijde eigendom van STTP, tenzij als uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen met Opdrachtgever.
17.2 De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
17.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht STTP onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen.
17.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan het geleverde of ter beschikking gestelde te wijzigen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, noch te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is geleverd.

Artikel 18. Muziek
18.1 Voor muziek die in een productie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De hoogte van de rechten worden bepaald door Buma/Stemra. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de afdracht hiervan. Daarnaast is het mogelijk om royalty free muziek te kopen. Hiermee worden met een
helder, eenmalig bedrag alle muziekrechten betaald.

Artikel 19. Reis- en verblijfkosten
19.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief reis- en verblijfskosten en sejour. De daadwerkelijke kosten worden verrekend op de eindfactuur. STTP hanteert een vergoeding van € 0,35 per gereden km. Voor ritten
langer dan een uur bedraagt de reistijdvergoeding na het eerste uur € 25,00 per uur

Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen
20.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij STTP partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
20.2 De rechter in de vestigingsplaats van STTP is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft STTP het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
20.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.